Place                                                    Header/Heeler

  1.                                                    Cooper Bruce/ Clayman $1590/man
  2.                                                     Zane Kilgus/Shane Jenkins $950/man
  3.                                                     Zane Kilgus/Kyle Thomas $635/man
  4.                                                     Jay Crain/Doyle Scrivner $200/man